aktualizace: 15.4.2012
Nacházíte se: > úvod> Caring-poradenská a školící agentura > Školení řidičů

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ:

Zajištění školení pro všechny osoby - řidiče, kteří mají povinost periodického školení dle následujícího:

  • Zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Školení řidičů na získání "Osvědčení profesní způsobilosti řidiče".
  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů - Školení řidičů z povolání.
  • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - Školení řidičů - referentů.

a) Pravidelné školení držitelů průkazu profesní způsobilosti řidiče:

Povinnost zúčastnit se pravidelného školení řidičů vyplývající ze zákona č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se týká okruhů řidičů, vyjmenovaných v § 46 zákona.

Jde o řidiče, který řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné a

  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
  • je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.

Dokladem o provedeném školení je potvrzení o absolvování školení vydané akreditovaným školícím střediskem dle přílohy č.5 Vyhlášky MD č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kterou se provádí zákon č. 247/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů

b) Školení řidičů z povolání

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a přezkoušení jejich znalostí vyplývající ze zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech řidičů z povolání. Za řidiče z povolání se považuje řidič, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, nebo dopravce, který provozuje dopravu pro cizí potřeby a je zároveň řidičem vozidla, kterým tuto dopravu provozuje.

Povinnost účasti na školení pro tyto osoby vyplývá z ustanovení § 3 odstavce 1 písmeno d) zákona. Zákon v tomto případě nestanovuje, jaký doklad řidič obdrží po takto absolvovaném školení a přezkoušení. Provedení školení a přezkoušení však musí být spolehlivě a jednoznačně zadokumentováno.

c) Školení řidičů - referentů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.(V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.)

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

V případě tohoto školení se Zákoník práce z hlediska obsahu a rozsahu školení a ověření znalostí neodvolává na žádný jiný právní předpis, podle kterého by toto školení mělo být prováděno. Bude záležet pouze na zaměstnavateli, v jakém obsahu a rozsahu vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem zabezpečí provedení jeho školení a po jeho ukončení ověření získaných znalostí. Pokud se týká periodicity není upraveno, je pouze stanoveno že musí být pravidelně opakováno, potom lze analogicky se zákonem č.247/2000 Sb. doporučit s ohledem na legislativní proces v ČR, aby školení probíhalo 1x za rok.

Provedení školení (obsah, četnost a způsob ověření znalostí a vedení dokumentace o provedeném školení) stanovuje ve svém vnitřním předpisu zaměstnavatel, provedení školení však musí být prokazatelně zadokumentováno.

reklama

kliknout na obrázek

reklama

kliknout na obrázek